Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opisuje dzia��ania Hansa Aumeiera w KL Flossenb��rg. Za ka��d�� ucieczk�� wi����nia z obozu pozosta��ym grozi��y d��ugotrwa��e apele po����czone z torturami. Opis trzydniowego apelu po ucieczce jednego Polaka w lecie 1940 r. ��wiadek wspomina o je��cach rosyjskich, kt��rzy jego zdaniem zostali specjalnie zara��eni tyfusem, po czym ca��y barak z chorymi zosta�� rozstrzelany. Podkre��la nienawi���� Aumeiera do Polak��w.]
No results