Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek pracowa�� w KL Auschwitz, a nast��pnie w domu komendanta obozu Rudolfa H��ssa. Opisuje, jak H��ss z ��on�� bez pokwitowania zabierali rzeczy znalezione przy ��ydach czy maj��tek obozu. Wi����ni��w, kt��rzy pracowali w ich domu, traktowali jak niewolnik��w. Niemcy z pogard�� wypowiadali si�� o Polakach, podkre��laj��c, ��e nar��d ten musi zgin����.]
No results