Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje o wej��ciu ��andarm��w do jednego z dom��w we wsi M��otkowice i ucieczce jego mieszka��ca, kt��ry po postrzeleniu zosta�� zatrzymany i rozstrzelany. Policjant granatowy zidentyfikowany na podstawie innego zeznania opisuj��cego to samo wydarzenie.]
No results