Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kr��tkie zeznanie dotycz��ce aresztowania w styczniu 1941 r. prof. Kazimierza Zakrzewskiego, jego rozstrzelania w Palmirach 11 marca 1941 r. oraz jego dzia��alno��ci konspiracyjnej.]
No results