Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Ksi��dz, kt��ry przed powstaniem mieszka�� u o.o. redemptoryst��w. Opowiada o w��asnym dochodzeniu w sprawie mordu na duchownych. Do zeznania do����czono zdj��cie z 1945 r. przedstawiaj��ce sk��ad maszyn Kirchmajera i Marczewskiego z zaznaczeniami miejsc rozstrzeliwa��, palenia zw��ok i pochowania szcz��tk��w.]
No results