Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy cz����ci obozu pracy w fabryce Henryk��w w Kielcach funkcjonuj��cej od 1 czerwca 1943 do 1 sierpnia 1944 r. Przesz��o przez ni�� ok. 500 ��yd��w z Polski, Czechos��owacji, Wiednia i Niemiec. Cz������ z nich zosta��a rozstrzelana, a cz������ wywieziona do KL Auschwitz.]
No results