Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy obozu przej��ciowego na Stadionie Le��nym w Kielcach. Ob��z istnia�� od 12 wrze��nia do 15 pa��dziernika 1939. Przez ob��z przesz��o ok. 60 tys. os��b.]
No results