Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz informuj��cy o mordzie na polskiej ludno��ci cywilnej we wsiach P��tkowice i Skarbka z 15 czerwca 1944 r. dokonanym przez niemieck�� ��andarmeri��. Rozstrzelano trzy osoby.]
No results