Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = M���� przes��uchiwanej dzia��a�� w konspiracji i organizowa�� ratowanie ludzi z ��apanek za po��rednictwem Ochotniczej Stra��y Po��arnej w Ursusie. Zosta�� aresztowany w pa��dzierniku 1944 r., lecz uciek�� z transportu do Warszawy. Ponownie zosta�� aresztowany 2 grudnia 1944 r., po czym skierowano go do siedziby ��andarmerii w Pruszkowie, gdzie by�� torturowany. Zosta�� wywieziony na egzekucj�� do Lasu S��koci��skiego.]
No results