Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = M���� przes��uchiwanej zosta�� aresztowany przez Gestapo 23 czerwca 1944 r. i rozstrzelany 6 lipca na Stadionie Le��nym w Kielcach. By�� cz��onkiem AK, zadenuncjowa�� go konfident. Egzekucja mia��a charakter odwetowy.]
No results