Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = M���� przes��uchiwanej zosta�� aresztowany przez Gestapo 23 czerwca 1944 r. i rozstrzelany na Stadionie Le��nym w Kielcach. Zadenuncjowa�� go konfident, kt��rego te��ciowa rozpozna��a na ulicy przes��uchiwan�� i powiedzia��a jej o przyczynie aresztowania m����a.]
No results