Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Protok���� przes��uchania kierownika dzia��u ogrodnictwa, zajmuj��cego si�� zarz��dzaniem robotami ogrodniczymi w parku Paderewskiego. Zeznaje on, ��e Niemcy ogrodzili park, a prace te wykona��a ludno���� cywilna.]
No results