Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany by�� na wolnej zsy��ce w Kazachstanie, gdzie pracowa�� w ci����kich warunkach. We wrze��niu 1941 r. zosta�� zwolniony i w lutym 1942 r. wst��pi�� do Armii Polskiej.]
No results