Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o wysiedleniach 5 sierpnia 1944 r. z domu przy ul. S��u��ewieckiej 7 i z innych kamienic na tej ulicy, wyprowadzeniu wszystkich w al. Szucha oraz oddzieleniu tam m����czyzn od kobiet i dzieci. Nast��pnego dnia kobieta us��ysza��a, ��e Niemcy bior�� ludno���� cywiln�� jako os��on�� przed ogniem powsta��c��w. Nie widzia��a jednak niczego.]
No results