Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja by��ej wi����niarki KL Ravensbr��ck, kt��ra by��a jednym z ���kr��lik��w���, czyli kobiet poddawanych eksperymentom medycznym. Na jej nodze, w okolicy kolana, przeprowadzono operacj��. Przez kilka tygodni w miejscu ci��cia gromadzi��a si�� ropa, towarzyszy��a temu wysoka gor��czka. Do obozu kobieta trafi��a w pe��ni zdrowa. Do chwili zeznania pozosta��y jej blizny po operacjach.]
No results