Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca los��w szpitala powsta��czego dzia��aj��cego w budynku ZUS przy ul. Czerniakowskiej 231. Dnia 13 wrze��nia 1944 r. zosta�� on zbombardowany przez Niemc��w mimo oznacze�� Czerwonego Krzy��a. Zgin����o wtedy wielu rannych. Po wej��ciu na jego teren oddzia����w niemieckich i ukrai��skich dosz��o od gwa��t��w na piel��gniarkach ��� o czym ��wiadek s��ysza�� od innych os��b ��� oraz do rabunk��w, kt��rych sam pad�� ofiar��.]
No results