Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja jednej z kobiet wi��zionych na Pawiaku dotycz��ca historii m��odej ��yd��wki, Heleny Szyldkret, kt��ra prze��y��a powstanie w getcie, gdzie nast��pnie ukrywa��a si�� przez dziewi���� miesi��cy. Przez pewien czas pomagali jej pracuj��cy tam wi����niowie Pawiaka. Ostatecznie Niemcy j�� znale��li, ale czasowo darowali jej ��ycie i zamkn��li na Serbii. Dnia 4 stycznia 1944 r. zosta��a zamkni��ta w celi ��mierci i zabrana na egzekucj��.]
No results