Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja lekarza pracuj��cego w kilku szpitalach na Starym Mie��cie podczas Powstania Warszawskiego. Zawiera wykazy szpitali, informacje na temat liczby rannych oraz nazwiska personelu. ��wiadek opowiada o ci����kich bombardowaniach Szpitala ��w. Jana Bo��ego mimo oznacze�� Czerwonego Krzy��a. Nie widzia�� na w��asne oczy zabijania rannych w szpitalach 2 wrze��nia 1944 r., podczas zajmowania przez Niemc��w Starego Miasta. Znalaz�� si�� w grupie os��b wyprowadzonych z Warszawy. Podczas przemarszu dochodzi��o do rabunk��w i uprowadzania m��odych kobiet, kt��rych nikt p����niej ju�� nie widzia��.]
No results