Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja mieszka��ca Pow��zek, kt��ry opisuje pierwszy dzie�� powstania w swoim rejonie i nieudany atak na oddzia��y niemieckie. Nazajutrz ��wiadek trafi�� jako zak��adnik do fortu Bema, podobno widzia�� von dem Bacha. Zosta�� wypuszczony i wr��ci�� do domu, sk��d uciek�� pod koniec sierpnia.]
No results