Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja sanitariuszki z pracy w szpitalach powsta��czych ma Starym Mie��cie. Wspomina ona o zniszczeniu Szpitala ��w. Jana Bo��ego przez artyleri�� niemieck��, wskutek czego wielu rannych zosta��o pogrzebanych ��ywcem. Dnia 2 wrze��nia 1944 r. ��wiadek pracowa��a w szpitalu przy ul. D��ugiej 7. Zosta��a wyrzucona z budynku i przetransportowana na Dworzec Zachodni. Nie by��a ��wiadkiem mord��w na rannych, wie o nich z relacji innych os��b.]
No results