Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja zakonnicy, siostry Salomei z zakonu si��str samarytanek, piel��gniarki w Szpitalu ��w. ��azarza. Zeznaj��ca nie rozpoznaje formacji niemieckich, ale kojarzy ��o��nierzy m��wi��cych po rosyjsku czy ukrai��sku. Podaje du��o nazwisk os��b pomordowanych oraz szczeg����y likwidacji szpitala. Niemieccy ranni wezwali, aby nie rzuca�� w nich granat��w i oszcz��dzi�� personel medyczny. Jeden ��o��nierz twierdzi��, ��e dlatego darowano ��ycie grupie ��wiadka.]
No results