Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Syn przes��uchiwanego zosta�� aresztowany 21 sierpnia 1944 r. przez Gestapo w domu przy ul. Sienkiewicza w Kielcach i 6 wrze��nia rozstrzelany wraz z innymi m����czyznami na Stadionie Le��nym.]
No results