Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = W��jt m��wi o rozstrzelaniu 30 m����czyzn 2 lutego 1944 r. w Zawicho��cie z powodu przynale��no��ci do tajnej organizacji. Pochowano ich w masowym grobie.]
No results