Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca zosta��a aresztowana we Francji i wywieziona do KL Auschwitz. Wymienia nazwiska niemieckich lekarzy i wspomina, ��e kobiety zamkni��te w szpitalu musia��y oddawa�� krew, kt��ra by��a przekazywana rannym Niemcom.]
No results