Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie by��ego wi����nia KL Auschwitz dotycz��ce Hansa Aumeiera, kt��ry bi�� i maltretowa�� wi����ni��w. Ka��dy si�� go ba��, bo strzela�� za najmniejsze przewinienie.]
No results