Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie by��ego wi����nia KL Auschwitz, kt��ry pracowa�� w magazynie ��ywno��ciowym kierowanym przez Adolfa Medefinda. ��wiadek nie potrafi powiedzie�� niczego na temat przest��pstw zarzucanych Medefindowi.]
No results