Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie by��ego wi����nia KL Flossenb��rg w sprawie komendanta tego obozu Hansa Aumeiera. ��wiadek opisuje kar�� zwan�� ���st��jk�����, stosowan�� np. za ucieczk�� wi����ni��w. Wspomina te��, ��e za komendantury Aumeiera wprowadzono dla Polak��w zakaz m��wienia w j��zyku ojczystym oraz sprawowania drobnych funkcji w obozie.]
No results