Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce wydarze�� na terenie szko��y przy ul. Stojanowskiej. Wed��ug ��wiadka w gmachu szko��y stacjonowa��a Deutsche Kraft Polizei, kt��ra by��a jednostk�� SS. Na miejscu wykonywano egzekucje. Przes��uchiwan�� wysiedlono z domu znajduj��cego si�� naprzeciwko szko��y.]
No results