Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie duchownego, kt��ry opisuje sytuacj�� ludno��ci cywilnej w ko��ciele seminaryjnym na Krakowskim Przedmie��ciu. ��wiadek rozmawia�� z gen. Stahelem w Pa��acu Saskim na temat dzia��a�� Niemc��w. Genera�� pr��bowa�� go zmusi�� do przekonania powsta��c��w do z��o��enia broni i poddania si��, zakonnik odm��wi��.]
No results