Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��rej brat nale��a�� do Batalion��w Ch��opskich. M����czyzna zosta�� otoczony przez Niemc��w w mie��cie Koszyce, a nast��pnie rozstrzelany.]
No results