Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��rej m����, cz��onek AK, zosta�� aresztowany przez ��andarmeri�� 23 czerwca 1944 r. w ramach odwetu za zab��jstwo ��andarma przy ul. Bodzenty��skiej w Kielcach. Oskar��ony o przynale��no���� do organizacji podziemnej, zosta�� rozstrzelany wraz z grup�� innych m����czyzn 6 lipca 1944 r. na Stadionie Le��nym.]
No results