Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie m����czyzny, kt��ry ukrywa�� si�� z rodzin�� w mieszkaniu. ��wiadek dok��adnie opisuje moment wtargni��cia Niemc��w i wyprowadzenia na ulic��. ��aden z cz��onk��w jego rodziny nie zosta�� rozstrzelany, ale relacja ukazuje dramatyzm sytuacji oraz losy rozdzielonej rodziny. ��wiadek podaje, ��e nie wszyscy wr��cili po wojnie.]
No results