Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie mieszka��ca domu przy ul. Wilanowskiej 4. We wrze��niu 1944 r. zosta�� on zabrany przez Niemc��w na ul. Czerniakowsk��, gdzie widzia�� cia��a cywil��w, na kt��rych dokonano egzekucji. Nast��pnie trafi�� w al. Szucha i na ul. Litewsk��. By�� wykorzystywany do grzebania cia�� na ul. Solec i Wilanowskiej.]
No results