Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie na temat obozu dla je��c��w sowieckich znajduj��cego si�� w koszarach Fija��kowskiego w Kielcach. Funkcjonowa�� on w latach 1941���1944 i wed��ug przes��uchiwanej mie��ci�� ok. 15 tys. os��b. W obozie panowa��a wysoka ��miertelno����, a je��cy byli poddawani eksperymentom medycznym w postaci ��miertelnych zastrzyk��w. Zmar��ych z obozu chowano w lesie na Buk��wce.]
No results