Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie pacjentki Zak��adu dla Paralityk��w przy ul. Belwederskiej 20. Przytacza ona relacje tamtejszych piel��gniarek, kt��re zbiera��y rannych z egzekucji na ul. Dworkowej. Widzia��a r��wnie�� zw��oki m����czyzny w okolicach ul. Pu��awskiej. Dnia 1 wrze��nia 1944 r. pacjenci zak��adu zostali przeniesieni na ul. Chocimsk�� 4, a 1 pa��dziernika wys��ani do obozu przej��ciowego w Pruszkowie.]
No results