Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w��jta S��abkowic, opowiada on o ��ci��ganiu kontyngent��w w jego wsi. Mia�� on dobre kontakty z Niemcami do pewnego momentu, gdy zosta�� przez nich pobity.]
No results