Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w��jta. W ��wi��ta Wielkanocne 1943 lub 1944 r. by�� ��wiadkiem walk mi��dzy Gestapo a partyzantami. Kilku Polak��w, wymienia ich nazwiska, zosta��o zabitych. Nast��pnie m��wi o rozstrzelaniu w Krzy��anowicach kilku os��b. Ponadto wspomina o ��apankach i aresztowaniach.]
No results